Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Martel Trade, s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

Akceptáciou cenovej ponuky odberateľ akceptuje Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) pre dodávku tovaru a služieb vyhlásené dodávateľom. Vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom sa riadia týmito VOP, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Tieto VOP sú platné, ak nie sú inou formou dohodnuté iné podmienok, zmluvou o dielo, v takom prípade platia podmienky podľa príslušnej zmluvy. Ak nie je písomne dohodnuté inak, všetky podmienky obchodného vzťahu dodávateľa a odberateľa riešia ustanovenia platnej legislatívy Slovenskej republiky.

2. Objednávanie tovaru a služieb

Cenovú ponuku dodávateľa vrátane jeho VOP akceptuje odberateľ jej podpisom alebo zaplatením zálohy alebo celej sumy (za akceptáciou VOP dodávateľa odberateľom sa považuje aj zaplatenie zálohy alebo celej sumy prostredníctvom tretej osoby), a táto sa tak stáva obchodnou zmluvou o dodaní tovaru a služieb (a súčasne aj objednávkou zo strany odberateľa), v rozsahu cenovej ponuky obsahujúcou tieto VOP medi dodávateľom a odberateľom, ktorý tak potvrdzuje plný súhlas s jej obsahom bez výhrad a v plnom rozsahu, a to na základe prejavu slobodnej vôle.

3. Platobné a dodacie podmienky

Odberateľ za zaväzuje k platbe vopred alebo k vyplateniu vzájomne dohodnutej zálohy, ktorá je spravidla vo výške 70% z celkovej ceny Splatnosť zálohovej faktúry (nedaňový doklad) je 7 dni od dátumu jej vystavenia. Dodávateľ do 30 dni prijatia úhrady zálohovej faktúry vystaví odberateľovi vyúčtovaciu faktúru (nedaňový doklad, neplatí však pri žiadosti o dotácie), v ktorej rozpíše sumu zálohovej faktúry na základe DPH. Dodávateľ až zaplatením zálohy bezodkladne objednáva zariadenia diela, príp. tovar potrebný na zhotovenie diela. Pri odovzdaní diela vystaví dodávateľ finálnu faktúru (daňový doklad), predmetom ktorej je celková cena diela, ktorú sa odberateľ zaväzuje zaplatiť na účet pri odovzdaní diela. V prípade, že počas realizácie diela, ktoré Je predmetom zmluvy, dôjde k preceneniu diela (napr. práce alebo materiál naviac), toto bude dodávateľom, na základe písomnej alebo dohody s odberateľom (napr. zápisom v montážnom liste alebo preberacom protokole), vyfakturované odberateľovi v osobitnej faktúre (daňový doklad), ktorú sa odberateľ zaväzuje zaplatiť do 7 dni od dátumu jej vystavenia. Pri nedodržaní termínu splatnosti akéhokoľvek zostatku k úhrade budú odberateľovi účtované úroky z omeškania vo výške 0,05 % z celej fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Všetky ceny sú uvedené s DPH, ktorá musí byť v súlade splatnou sadzbou. Prevzatím zariadení, príp. ďalších komponentov od dodávateľa alebo inej spoločnosti, ktorá zabezpečí dopravu zariadení, príp. ďalších komponentov k odberateľovi, preberá odberateľ zodpovednosť za zariadenia, príp. ďalšie komponenty, ich uskladnenie a technický stav do doby montáže, ako aj následne po montáži zariadení, príp. ďalších komponentov. Dňom odovzdania diela dodávateľom na základe preberacieho protokolu prechádza nebezpečenstvo vzniknutej škody na diele na odberateľa. Odberateľ sa po dokončení prác a odovzdaní diela bez závad a nedorobkov brániacich užívaniu diela dodávateľom zaväzuje na základe preberacieho protokolu preberať dielo, a to bezprostredne po dokončení prác, spustení zariadení a odovzdaní diela dodávateľom, ktorý potvrdí odovzdanie diela na preberacom protokole. Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa a odberateľ sa zaväzuje umožniť k nemu dodávateľovi prístup abv v prípade omeškania s úhradou faktúry aj odvoz tovaru do skladov dodávateľa na náklady odberateľa. Odberateľ bude znášať aj ďalšie súvisiace výdavky dodávateľa s vrátením tovaru, ako demontáž tovaru, odvoz tovaru a podobne, pričom vrátením tovaru nie je dotknutý nárok na náhradu vzniknutej škody dodávateľovi. Zaplatením celej kúpnej ceny za dielo, teda zaplatením finálnej faktúry, prípadne doúčtovacej faktúry, prechádza vlastnícke právo k dielu na odberateľa. Súčasťou dodávky je zaškolenie k obsluhe zariadenia, k čomu sa odberateľ zaväzuje potvrdiť podpisom dodávateľovi protokol o zaškolení.

4. Odstupné

Odberateľ je oprávnený zmluvu jednostranne zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške uhradenej zálohy, pričom dodávateľ je oprávnený zálohovú platbu jednostranne započítať na odstupné. Zaplatené odstupné sa nedotýka nároku dodávateľa na náhradu škody.

5. Záručné podmienky a reklamácia

 • Dodávateľ poskytuje na zariadenia a tovar záruku v zmysle obchodného zákonníka, a to za podmienky dodržiavania požiadaviek výrobcu zariadení alebo tovaru na používanie a servis v súlade s dodaným návodom na obsluhu. Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia tovaru (hotovostnou platbou alebo prevodom na účet celej sumy, príp. len jej časti/ zálohy) a vystavením daňového dokladu (faktúra, zálohová faktúra). V prípade reklamácie je na voľbe dodávateľa, či zariadenia alebo jeho komponenty nahradí alebo opraví. Odberateľ môže uplatniť reklamáciu iba v prípade, že je zariadenia nainštalované a zároveň dané do prevádzky spoločnosťou Martel Trade, s.r.o. Prevzatím tovaru odberateľ akceptuje záručné podmienky dodávateľa, ako aj spôsob reklamácie tak ako je to nižšie uvedené, a to bez akýchkoľvek výhrad. Záruka dodávateľa sa vzťahuje na funkčné chyby zariadenia alebo tovaru, spôsobené technickou
Nevzťahuje sa na chyby vzniknuté:
 1. nevhodným alebo nesprávnym používaním alebo zaobchádzaním
 2. pôsobením nevhodných pracovných podmienok (prašnosť, vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie a )
 3. chybou elektrickej siete objektu ako prefázovanie elektroinštalácie, predpätie, podpätie, úder blesku a pod.
 4. použitím v rozpore s návodom na obsluhu, nedodržaním prevádzkových podmienok, nadmerným zaťažením a pod.
 5. neodberným zásahmi, manipuláciou alebo inštaláciou, ako aj prestavením nastavením mimo užívateľského rozhrania (odborné inštalačné nastavenia)
 6. zanedbaním odporúčaní o údržbe na základe servisnej zmluvy, ktorú odberateľ a dodávateľ uzatvoria pri odovzdaní diela
 7. mechanickými nečistotami v systéme vykurovania (nutnosť filtrácie mechanických nečistôt na vstupe napúšťania vykurovacieho systému)
 8. mechanickým poškodením zariadenia
Pri uplatňovaní reklamácie odberateľ uvedie v požiadavke na reklamáciu výrobné čísla reklamovaných zariadení uvedené v dodacom a záručnom liste. Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené, reklamácia nebude uznaná ako záručná, t.j. bude vybavená ako bežná oprava za úhradu. Pri neoprávnenej reklamácii dodávateľ vyúčtuje odberateľovi všetky náklady spojené s konaním o uznaní reklamácie výrobcom. V prípade neoprávnenej reklamácie bude odberateľovi tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu. Reklamáciu je odberateľ povinný oznámiť písomne a to bez zbytočného odkladu. Pokiaľ odberateľ bude naďalej pokračovať v používaní vadného tovaru, dodávateľ nesie záruku iba za pôvodnú závadu. V prípade, že odberateľ neumožní dodávateľovi vykonať všetky potrebné záručné opatrenia, nebude odberateľ oprávnený uplatňovať si akékoľvek nároky vyplývajúce z vád tovaru alebo zo záruk dodávateľa, príp. výrobcu. Ak bude odberateľ v omeškaní so svojimi platobnými záväzkami voči dodávateľovi, nebude odberateľ oprávnený uplatňovať si akékoľvek nároky vyplývajúce z vád tovaru alebo zo záruk dodávateľa, príp. výrobcu, a to do doby uhradenia svojich platobný záväzkov voči dodávateľovi. Zodpovednosť za škody spôsobené poruchou zariadení, príp. poruchou alebo nefunkčnosťou zhotoveného diela nesie dodávateľ iba v prípade, že bolo preukázané úmyselné konanie, alebo hrubá nedbanlivosť zo strany dodávateľa. V opačnom prípade dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené poruchou zariadení, príp. poruchou alebo nefunkčnosťou zhotoveného diela.

  Individuálna
  cenová ponuka

  Dohodnúť si konzultáciu